Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριστικά των ΕκτεινόντωνΜυών των Κάτω Ακρων και Κατακόρυφη Αλτική Ικανότητα Καλαθοσφαιριστών
Ουρανία Μυρωτή1, Βασιλική Μάνου2, Σταύρος Τασόπουλος1, Νίκος Σταυρόπουλος3, & Σπύρος Κέλλης1
ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περίληψη
Η κατακόρυφη αλτική ικανότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα της απόδοσης των καλαθοσφαιριστών και απαιτεί την επίτευξη υψηλής ταχύτητας σύσπασης που επηρεάζεται από την αρχιτεκτονική των μυών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων παιδιών και ενηλίκων καλαθοσφαιριστών και η διερεύνηση της σχέσης τους με την κατακόρυφη αλτική ικανότητα των καλαθοσφαιριστών. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 59 ενήλικες (n=34) και παιδιά (n=25) καλαθοσφαιριστές. Αξιολογήθηκαν η γωνία πρόσφυσης, η μυϊκή πυκνότητα,  το μήκος και το σχετικό μήκος των μυϊκών ινών του έξω πλατύ μηριαίου, του έξω γαστροκνήμιου και του έσω γαστροκνήμιου και διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών με τις παραμέτρους των κατακόρυφων αλμάτων. Από την επε-
 ξεργασία των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκαν υψηλές θετικές συσχετίσεις της μυϊκής πυκνότητας και του μήκους των μυϊκών ινών με τις παραμέτρους των κατακόρυφων αλμάτων και στους τρεις εξεταζόμενους μυς, ενώ μόνο στον έσω γαστροκνήμιο η γωνία πρόσφυσης σχετίζονταν θετικά με την κατακόρυφη αλτική ικανότητα. Βασικό συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι ότι η μυϊκή πυκνότητα και το μήκος των μυϊκών ινών διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επίδοσης στα κατακόρυφα άλματα.  
Λέξεις κλειδιά: καλαθοσφαίριση, υπέρηχος, μήκος δέσμης μυϊκών ινών, γωνία πρόσφυσης
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ  ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟhttp://www.hape.gr
Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728