ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ που διέπει τους αντιπροσώπους προπονητών και καλαθοσφαιριστών
ΑΡΘΡΟ1ο. 
Έννοια Αντιπροσώπου καλαθοσφαιριστών και προπονητών 
1. Οι κανόνες του Κανονισμού αυτού διέπουν τις δραστηριότητες των αντιπροσώπων καλαθοσφαιριστών και προπονητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν καλαθοσφαιριστές, προπονητέςστην σύναψη συμφωνίας παροχής αθλητικών υπηρεσιών με αμοιβή με Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και γενικότερα με ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, και πρέπει να σέβονται τις αρχές που καθορίζονται στις παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις.
 2. Οι κανόνες του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται και στην αντιπροσώπευση αθλητών και προπονητών που συμμετέχουν και στα Πρωταθλήματα των άλλων Εθνικών και Τοπικών Κατηγοριών. 3. Η άσκηση της δραστηριότητας του αντιπροσώπου αθλητών και προπονητών συνιστά άσκηση επαγγέλματος. 
ΑΡΘΡΟ2ο. 
1. Οι αθλητές και οι προπονητές δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Αντιπροσώπου, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί ή θα διασφαλίζει τα συμφέροντα τους στις διαπραγματεύσεις με τις ομάδες.
 2. Ο Αντιπρόσωπος πρέπει να διαθέτει έγκυρη άδεια εκδόσεως FΙΒΑ. ή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. 
3.Οι ομάδες δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Αντιπροσώπων, οι οποίοι θα τις
εκπροσωπούν ή θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα τους στις διαπραγματεύσεις με αθλητές και προπονητές.
 4. Δεν επιτρέπεται στους αθλητές, στους προπονητές και στις ομάδες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίεςαντιπροσώπου πουδεν έχει αποκτήσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος αυτού ΑΡΘΡΟ3ο. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας του Αντιπροσώπου 
1 Κάθε άτομο που ενδιαφέρεταινα ασκήσει το επάγγελμα τουΑντιπροσώπου θα πρέπει να υποβάλλει στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τα παρακάτω έγγραφα στοιχεία: 
α. αίτηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στο Πρότυπο Έντυπο Αίτησης που χορηγείται για το σκοπό αυτό. 
β. αντίγραφο Πτυχίου σπουδών(Τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής.) 
γ. πιστοποιητικόποινικού μητρώου, από το οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψήφιου Αντιπροσώπου τα κωλύματα των περ. β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 2725/1999 και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί επιταγών ή για παράβαση των διατάξεων του άρθρου130 του ν. 2725/1999. 
δ. πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη του υποψήφιου Αντιπροσώπου για αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου γ΄.
 ε. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι ο ίδιος ή η σύζυγός του εν ενεργεία αθλητής, προπονητής, διαιτητής, κριτής ή παρατηρητής αγώνων, μέλη διοίκησης ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με Κ.Α.Ε. Τ.Α.Κ. αθλητικό σωματείο ή τωνθεσμικών οργάνων του αθλήματος σε εθνικό καιδιεθνή επίπεδο. στ. βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 
2.Οι υποψήφιοιθα πρέπεινα υποβάλουν στην Ε.Ο.Κ. μία έγγραφηαίτηση. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από εταιρεία ή οργανισμούς. αλλά τα άτομα που θα έχουν αποκτήσει άδεια μπορούν να ενεργούν μέσω εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, εφόσον ο κάτοχος της άδειας συνεχίσει να είναι το μόνο άτομο που ευθύνεται αποκλειστικάέναντι της Ε.Ο.Κ. για την τήρηση των υποχρεώσεών του.
 3.Μια αίτηση μπορεί να απορριφθεί εάν ο υποψήφιος στερείται αποδεδειγμένατης «έξωθεν καλής μαρτυρίας» η οποία θεωρείται ως στοιχείο που εγγυάται την σωστή άσκηση των υποχρεώσεων του Αντιπροσώπου.
4. Από την υποχρέωση κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση της άδειας του Αντιπροσώπου αθλητών και προπονητών εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη αποκτήσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος αυτού από τηνFIBA, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. 
ΑΡΘΡΟ4ο. Επιτροπή ελέγχου των Αντιπροσώπων 
1. Στην Ε.Ο.Κ.συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τριμελής Επιτροπήμε ισόχρονη με αυτόθητεία, η οποία έχει αρμοδιότητατην εξέταση της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων των υποψηφίων για την άσκηση του επαγγέλματος του Αντιπροσώπου.
 2. Η Επιτροπή θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. ή και από άτομα που έχουν κατάρτιση και εμπειρία σε αθλητικά θέματα. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
 3. Η Επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικάκαι τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και καλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για προσωπική συνέντευξη και τεστ(εκτός εάν το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. αντιπαρέλθει την εν λόγω απαίτηση σε συγκεκριμένη περίπτωση, για ιδιαίτερα σπουδαίους λόγους) 
4. Η προσωπική συνέντευξη και το τεστ έχουν σκοπό να δώσουν στην Ε.Ο.Κ.τη δυνατότηταδιαπιστώσει εάν ο υποψήφιος: α) γνωρίζει επαρκώς ισχύον Νομικό πλαίσιο του αθλήματος(Αθλητικός Νόμος, το καταστατικό και τους κανονισμούςτης Ε.Ο.Κ. και τους Κανονισμούς τηςFIBA β) και γενικάαποδεικνύεταιικανός και κατάλληλος για να αντιπροσωπεύσειένα αθλητή, ένα προπονητήή μια ομάδα που καταφεύγει στις υπηρεσίες του. 5.Εάν οι απαιτήσεις των προηγουμένων παραγράφων α και β δεν πληρούνται, η αίτηση θα απορρίπτεται. 
ΑΡΘΡΟ5ο. Οικονομικές υποχρεώσεις των Αντιπροσώπων 
1.Η Ε.Ο.Κ. δικαιούται να χρεώσει δαπάνες και/ή τέλος για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και του τεστΤο ποσό των δαπανών και του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 2..ΗΕ.Ο.Κ.καθορίζει με απόφαση του Δ.Σ. ετήσιο τέλος για την άσκηση του επαγγέλματος του Αντιπροσώπου..
 ΑΡΘΡΟ6ο. 
1.Εντός 30 ημερών από την προσωπική συνέντευξη και το τεστ,ηΕ.Ο.Κ.θα ενημερώσει τον υποψήφιο εάν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις για την χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Αντιπροσώπου.
 2 Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ως άνω αναφερόμενα,ηΕ.Ο.Κ.θα εκδώσει άδεια προς τον εγκεκριμένο υποψήφιο. Η άδεια είναι αυστηρά προσωπική και δε μεταβιβάζεται. 
3. Μετά την απόκτηση άδειας τηςΕ.Ο.Κ.από έναν Αντιπρόσωπο αυτόςθα πρέπει να γνωστοποιήσει στηFΙΒΑ ότι κατέχει έγκυρη άδεια που έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. 
4. Μητρώο Αντιπροσώπων Η Ε.Ο.Κ. τηρεί μητρώο των Αντιπροσώπων που έχουν αποκτήσει άδεια άσκησηςτου επαγγέλματος και θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο με τους αδειοδοτημένους Αντιπροσώπους και τους πελάτες αυτών( αθλητές, προπονητές και ομάδες) και θα επικαιροποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε τακτά διαστήματα 
5. Επικαιροποίηση της άδειας Αρχής γενομένης από το τέλος του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια άσκησης του επαγγέλματοςο Αντιπρόσωπος θα παρακολουθεί κάθε δύο χρόνια ένα σεμινάριο που θα διοργανώνει ηΕ.Ο.Κ. ή ηFIBA προκειμένου να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις αναφορικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσώπων και να πιστοποιείται ότι εξακολουθούν να πληρούνται στο πρόσωπό τουςοι απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας του Αντιπροσώπου.. 
ΑΡΘΡΟ7ο. Δικαιώματα, καθήκοντα και κυρώσεις των αδειοδοτημένων Αντιπροσώπων Α. Δικαιώματα Αντιπροσώπων 
1.ΟιΑντιπρόσωποι που κατέχουν νόμιμη άδεια άσκησηςτου επαγγέλματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) να επικοινωνούν με οιονδήποτε αθλητή ή προπονητήπου έχει ή δεν έχει συμβόλαιο με ομάδα, εφόσον ο αθλητής/προπονητής αυτός δεν έχει ακόμη προσλάβει άλλο αντιπρόσωπο, 
β) να εκπροσωπεί οιοδήποτε αθλητή, προπονητή ή ομάδα που του ζητά να διαπραγματευθεί και/ή να συνάψει συμφωνία για λογαριασμό του/της, 
γ) να διαχειρίζεται τις υποθέσεις οιουδήποτε αθλητή, προπονητή ή ομάδα που του το ζητά.
 2.Ένας Αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα αθλητή ή προπονητή ή να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του υπό τους όρους της ανωτέρω παραγράφου μόνον εάνέχεικαταρτίσει με αυτόν έγγραφησύμβαση.
 3. Στηέγγραφη αυτή σύμβασηπρέπει να αναφέρονταιυποχρεωτικά: α. Τα στοιχεία της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Αντιπροσώπου,
β. η διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και
γ. το ποσοστόαμοιβής του Αντιπροσώπου.
Στις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό του αθλητή ή του προπονητή, ο Αντιπρόσωπος πρέπει να προσκομίζει έγγραφο πληρεξούσιο.
 4.Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, αλλά μπορεί να ανανεώνεται με ρητή συναίνεση αμφοτέρων των μερών. 
Β. Καθήκοντα των Αντιπροσώπων
 1.Ο Αντιπρόσωποςθα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 
α) θασυμμορφώνεταιπάντοτεπροςτο ισχύον εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο του αθλήματος, το οποίο συνθέτουν ο ισχύων Αθλητικός Νόμος, τοκαταστατικόκαιοι κανονισμοί της Ε.Ο.Κ. και της FΙΒΑ EUROPEκαι FIBA. 
β) θα διασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή στην οποία εμπλέκεται συνάδει απόλυταπρος το Νομικό αυτό Πλαίσιο.
 γ) θα γνωστοποιεί στη Ε.Ο.Κ. το όνομα κάθε νέου πελάτη εντός15 ημερών από την υπογραφή κάθε νέου συμβολαίου εκπροσώπησης αθλητή, προπονητή ή ομάδας, 
δ) σε καμιά περίπτωση επιτρέπεταινα προσεγγίζειαθλητή ή προπονητήπου έχει συμβόλαιο με ομάδα για να τον πείσει να καταγγείλειτην ισχύ του συμβολαίου αυτού ή να μην συμμορφώνεταιμεταδικαιώματακαιτα καθήκοντα που περιέχονται στο εν λόγω συμβόλαιο, 
ε) δεν θα προσεγγίζει ποτέ αθλητή, προπονητή και ομάδα που έχει καταρτίσει συμβόλαιομε άλλο αντιπρόσωπο, προκειμένου να τον πείσει να καταγγείλει την ισχύ του ή να μην συμμορφώνεται με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που περιέχονται στο εν λόγω συμβόλαιο, 
στ) θα αποδέχεται πληρωμή μόνο από και για λογαριασμό του αθλητή, προπονητή/ομάδας με τον οποίο/οποία συνδέεται συμβατικά,
ζ) δεν θα εμπλέκεται σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού,
η) θα αποφεύγει οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, ειδικότερα δεν θα εκπροσωπεί και τα
δυο μέρη σε μια συναλλαγή,
θ) θα χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν, τη ισχύουσασυλλογική σύμβαση μεταξύ παικτών και αντιπροσώπων
 ί) θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο αθλητής, προπονητής/ομάδα να λαμβάνει υπόψη τα κύρια Σημεία όπως προβλέπεται από τηFΙΒΑ που πρέπει να καλύπτονται σε σύμβαση παίκτη
 ια) δεν θα δημιουργεί την οιανδήποτεαντιπροσωπευτική σχέσημεαθλητήκάτω των18 ετών και δεν θα τον προσεγγίζεικατά τη διάρκεια προπονητικών κατασκηνώσεων(training camps) και αγωνιστικών διοργανώσεων,
 ιβ) όταν δημιουργεί νέα σχέση αντιπροσώπευσης οφείλει να ζητά από τον αντισυμβαλλόμενό του να τουαποκαλύπτει κάθε εκκρεμή ή απειλούμενη αντιδικία σύμφωνα με προηγούμενη σύμβαση αντιπροσώπευσης,
 ιγ) θα ενημερώνει τους αντισυμβαλλομένους τουγια τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού τηςFΙΒΑ, ειδικότερα για αυτούς που αναφέρονται στην Καταλληλότητα Παικτών, το Εθνικό Καθεστώς Παικτών, τις Διεθνείς Μεταγραφές Παικτών και του Αντιπροσώπους Παικτών καθώς και για το ανάλογα ισχύοντα από το εθνικό αθλητικό νομικό πλαίσιο. 
ιδ) θα ενημερώνει κάθε νέο αντισυμβαλλόμενό του ότι απαιτείται η τήρηση των υποχρεώσεών τουπου απορρέουν από προηγούμενα συμβόλαια, 
ιε) θα εκπροσωπεί τον αθλητή, προπονητή ή ομάδα με τον οποίο έχει καταρτίσει συμβόλαιο αντιπροσώπευσης επιδεικνύοντας καλή πίστη και θα δείχνει ακεραιότητα και διαφάνεια σε κάθε διαπραγμάτευση με αυτόν. ιστ) θα ενημερώνει τον πελάτη του για κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνει για λογαριασμό του,

ιζ) θα διαπραγματεύεται τους όρους των προσφορών εργασίας ύστερα από διαβούλευση μετον πελάτη και θα τονενημερώνεισχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενλόγω προσφορά, όπως π. χ. πληρωμή αμοιβών, εκτίμηση απόδοσης, συνθήκες εργασίας, κ. λ. π.,ιη) θα διασφαλίζει ότι ο αθλητής, προπονητής/ομάδα υπογράφει τοσυμβόλαιο, τοοποίοέχει διαπραγματευθεί για λογαριασμό του, προσωπικά,ιθ) θα αναγνωρίζει και θαυποστηρίζει το δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου πελάτη τουνα
αρνηθεί όλες τις προσφορές εργασίας που του γίνονται,
κ) θα διατηρεί γραφείο στο οποίο θα υπάρχει πρόσβαση, καθώς και τηλέφωνο και άλλαμέσα επικοινωνίας και εγκαταστάσεις που συνήθως κρίνονται αναγκαίακαι ευλόγωςαπαιτούνται για να αναπτύσσεται αποτελεσματικά και επαρκώς η δραστηριότητατου Αντιπροσώπου..Γ. Κυρώσεις των Αντιπροσώπων1ΗΕ.Ο.Κ.έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις στον Αντιπρόσωπο σύμφωνα με τακατωτέρω:
α) εάν οι απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό δεν
πληρούνταιπλέον
β) εάν ο Αντιπρόσωπος δεν παρακολουθεί σεμινάριο της Ε.Ο.Κ. και τηςFΙΒΑ σύμφωνα με
τα όσα καθορίζονται παραπάνω
γ) εάν ο Αντιπρόσωπος δεν πληρώσει το ετήσιο τέλος για την άδεια του
δ) εάν ο Αντιπρόσωπος δεν παράσχει απόδειξη στην Ε.Ο.Κ. ότι κατέχει έγκυρη άδειααντιπροσώπου, η οποία έχει εκδοθεί από τηνFIBAε) εάν ο Αντιπρόσωπος έχει παραβεί οιοδήποτε από τα καθήκοντα του., σύμφωνα με τονπαρόντα Κανονισμό,
στ) για άλλο σπουδαίο λόγο.
Για τη επιβολή κυρώσεων σε βάρος Αντιπροσώπων αρμόδιο όργανο ορίζεται η Επιτροπή του
άρθρου3 του παρόντος Κανονισμού, η απόφαση της οποίας θα πρέπει να επικυρώνεταιαπό το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.2.Ο Αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να ζητήσει ακρόαση από την Επιτροπή.κατά τηνσυζήτηση επιβολής κυρώσεων σε βάρος του για τις παραπάνω αναφερόμενες παραβάσεις.3. Μετά τη διαπίστωση της παραβατικής πράξης ή αμέλειας του Αντιπροσώπου επιβάλλονταιανάλογα με την βαρύτητά της οιακόλουθες κυρώσεις
α) επίπληξη ή προειδοποίηση,
β) πρόστιμο έως 70. 000 Ευρώ
γ) απόσυρση της άδειας.
4 Οι κυρώσεις μπορεί να είναι σωρευτικές.ΑΡΘΡΟ8ο.Καθήκοντα και κυρώσεις αθλητών/προπονητώνΑ Καθήκοντα των αθλητών/προπονητώνΈνας αθλητής ή προπονητής δικαιούταινα κάνει χρήση των υπηρεσιών μόνο ενόςΑντιπροσώπου, σύμφωνα με τις όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.Β Κυρώσεις αθλητών/προπονητών1 Σε περίπτωση που ένας αθλητής ή προπονητήςχρησιμοποιεί τις υπηρεσίεςμη νόμιμα αδειοδοτημένου αντιπροσώπου ή περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων κατάτην ίδια χρονικήστιγμή, η Ε.Ο.Κ. μέσω της Επιτροπής του άρθρουτου Κανονισμούαυτού δικαιούται να:α) λάβει το γεγονός αυτό υπόψη όταν εξετάσει τη θέση του παίκτη σε οιαδήποτεμεταγενέστερη συμβατική διαφορά,β) επιβάλλει κυρώσεις στον παίκτη ως εξής:(ι) επίπληξη ή προειδοποίηση,
(ιι) πρόστιμο έως 70. 000Ευρώ,
(ιιι') απαγόρευση χορήγησηςεθνικής ή διεθνούς μετεγγραφής.
2 Οι κυρώσεις μπορεί να είναι σωρευτικές.
ΑΡΘΡΟ9ο.Καθήκοντα και κυρώσεις ομάδωνΑ. Καθήκοντα ομάδαςΟιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να προσλάβει αθλητή ή προπονητή οφείλει να διαπραγματεύεταιμόνο με:α) τον ίδιο τον αθλητή ή προπονητή, ή
β) τον νόμιμα κατέχοντα άδεια Αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού,(υπό τη επιφύλαξη της εξαίρεσης που αναφέρεται στο Η5. 3.4.) Β. Κυρώσεις ομάδων 1. Σε περίπτωση που μια ομάδα παραβεί μία ή περισσότερες διατάξεις κατά την προηγούμενη παράγραφο η Ε.Ο.Κ. μέσωτης Επιτροπής του άρθρου3 του παρόντος Κανονισμούδικαιούται να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) επίπληξη ή προειδοποίηση,
β) πρόστιμο έως 100. 000 Ευρώ,
γ) απαγόρευση πραγματοποίησης εθνικών και ή διεθνών μετεγγραφών,
δ) απαγόρευση κάθε εθνικής ή και διεθνούς καλαθοσφαιρικής δραστηριότητας.
3.Οι κυρώσεις μπορεί να είναι σωρευτικές. ΑΡΘΡΟ10ο. Ειδικές διατάξεις 1.Ένας Αντιπρόσωποςέχει δικαίωμα να εκπροσωπεί σε κάθε ομάδα κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι το20% των αθλητών της που δικαιούνται συμμετοχήςστο οικείο Πρωτάθλημα. 2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις : α. Ακύρωση των μεταγραφών των αθλητών της ομάδας που εκπροσωπεί ο Αντιπρόσωπος και β. Επιβολή σε βάρος του προστίμου μέχρι 100. 000 ευρώ. 3. Ένας Αντιπρόσωπος που παύει τη δραστηριότητα, διαγράφεται από το Μητρώο Αντιπροσώπων καιυποχρεούται να επιστρέψειτην άδεια τουστηνΕ.Ο.Κ. ή στηνFIBA η οποία σε κάθε περίπτωση ακυρώνεται. 4.ΗΕ.Ο.Κ.θα δημοσιεύειστην ιστοσελίδα της το όνομα οιουδήποτε Αντιπροσώπου που έχει παύσει τη δραστηριότητα του ή του έχει αφαιρεθεί η άδεια. 5. Αν η άδειατου Αντιπροσώπου ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού αυτού, οι συμβάσεις αντιπροσώπευσης που έχει συνάψει λύονται αυτοδίκαια. 6. Οι συμβάσεις αντιπροσώπευσης καταγγέλλονται ελεύθερα από τους αθλητέςκαι προπονητές, με μόνη την έγγραφη δήλωσή τους προς τον Αντιπρόσωπο. ΑΡΘΡΟ11ο. 1. Την αμοιβή για τις παρεχόμενες προς τον καλαθοσφαιριστή και τον προπονητή υπηρεσίες του νομίμουαντιπροσώπου τους καταβάλλουν οι συμβαλλόμενοι με αυτούς καλαθοσφαιριστές και προπονητές. 2.Η ως άνω αμοιβή καταβάλλεται στον νόμιμο αντιπρόσωπο υποχρεωτικάσύμφωνα με τον διακανονισμό(δόσεις) στον οποίο έχουν συμφωνήσει να καταβληθεί στον καλαθοσφαιριστή ή τον προπονητήαπό το αθλητικό σωματείο ή την Κ.Α.Ε. ή το Τ.Α.Κ το συνολικό χρηματικόποσό αποζημίωσης τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς. ΑΡΘΡΟ12ο. Ο Κανονισμός των Αντιπροσώπων καλαθοσφαιριστών και προπονητών εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις9 Δεκεμβρίου2008.Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728