ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΑ ΤΣΑΝΤΑ PEAK...(Η κλήρωση θα γίνει στον Sport Fm 89,5 στην εκπομπή 3ΠΟΝΤΟ την Παρασκευή 11 Νοε 2011 γύρω μετά τις οχτώ και μισή)

Η Peak Sportgr πάντα στην κορυφή

Η κλήρωση θα γίνει στον Sport Fm 89,5 στην εκπομπή 3ΠΟΝΤΟ την Παρασκευή 11 Νοε 2011 γύρω μετά τις οχτώ και μισή ...
... 1600 συμμετοχές είναι γεγονός και ο διαγωνισμός συνεχίζεται . Η εταιρεία Peak Sportgr είναι δίπλα σας σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα ... 
ΑΚΟΥΣΤΕ LIVE THN ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΝ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
http://www.sport895.com/static/live.htmlΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΙΣΑΙΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ACTIVECAP», εδρεύουσα στην Θεσσαλονικη , Μοναστήριου 289 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής καλούμενη «διοργανώτρια εταιρία», διοργανώνει διαγωνισμό με δώρο Τσάντα Peak και εφεξής καλούμενο «διαγωνισμό». Λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο δώρο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας http://activecap.gr/.
2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται τους όρους του.
3. Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού από το διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντος. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην διοργανώτρια εταιρία για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
4. Εξαιρούνται από το διαγωνισμό οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρίας, καθώς και οι συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού συγγενείας και οι σύζυγοι αυτών.
5. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 02/10/2011 έως τις 08/11/2011, ενώ έγκυρες θα κριθούν όλες οι συμμετοχές που θα έχουν αποσταλεί μέχρι τις 08/11/2011 και ώρα 00:00.
6. H διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό, καθώς και να αλλάξει τα δώρα του διαγωνισμού με άλλα ισάξια για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με έγκαιρη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο http://www.activecap.gr. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
7. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη διοργανώτρια εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη διοργανώτρια εταιρία ή/και οποιονδήποτε τρίτο
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες, παρά μόνο η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας για τη ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή εκάστου ενδιαφερομένου στα ενημερωτικά mail (newsletters) του http://www.activecap.gr. Κάθε εγγεγραμμένος δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μία (1) φορά.
9. Η συμμετοχή ωστόσο στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.activecap.gr
10. Η αποστολή της φόρμας για συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει αυτόματα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
11. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια εταιρία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.
12. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 09/11/2011, στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας και παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών.
13. Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
14. Ο νικητής θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά Και τηλεφωνικά από τη διοργανώτρια εταιρία αναφορικά με το δώρο του. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον νικητή/νικήτρια εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού, η διοργανώτρια εταιρία θα αναδείξει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα. Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν βρεθεί, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η διοργανώτρια εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή ενώ ο νικητής ουδεμία δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση έχει.
15. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει το αργότερο έως και ένα (1) μήνα από την κλήρωση (09/12/2011): α) μέσω αποστολής με εταιρία ταχυμεταφοράς – courier, ή β) από την έδρα της διοργανώτριας εταιρίας, κατόπιν συνεννοήσεως.
16. Για την απόδοση των δώρων, οι τυχεροί θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα στην εταιρία ταχυμεταφοράς – courier, στον τόπο χρήσεως του δώρου του διαγωνισμού ή στη διοργανώτρια εταιρεία αντίστοιχα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.
17. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Τwitter, Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα των προμηθευτών της, τα ονόματα των νικητών. Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διαδικασία εγγραφής κάποιου συμμετέχοντα ως μέλους στα ενημερωτικά mail (newsletters) της διοργανώτριας εταιρίας, στα στοιχεία που έχει δηλώσει στη σχετική φόρμα εγγραφής εφαρμόζονται οι όροι χρήσης και προσωπικών δεδομένων της διοργανώτριας εταιρίας, τα οποία έχει αποδεχτεί κατά την εγγραφή του στη φόρμα.
18. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια εταιρία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή απόδοση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού.
19. Επίσης η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
20. H διαχείριση τον προσωπικών δεδομένων τον συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα γίνετε σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τον νόμων 2472/1997 και 3471/2006 .
21. Αρμόδια για τη δικαστική επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από το διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονικης.

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728