Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων καθορισμού στόχων στη βελτίωση δεξιοτήτων σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές


Σαββατής,Π., Γαβριηλίδης,Α., Ψυχουντάκη,Μ., Αποστολίδης, Ν.,
και Γδοντέλη, Κρ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση διαφορετικών μεθόδων κα-
θορισμού στόχων στη βελτίωση τεχνικών δεξιοτήτων (διείσδυση και βολή) στην καλαθο-
σφαίριση. Τριάντα νεαροί καλαθοσφαιριστές, ηλικίας 12 – 14 ετών, χωρίστηκαν τυχαία στις
τρεις πειραματικές συνθήκες (αυτοκαθοριζόμενοι στόχοι, καθορισμένοι στόχοι, κάνε το κα-
λύτερο που μπορείς) και ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο είχε διάρ-
κεια τέσσερις εβδομάδες και συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα. Η 3 x 4 (Πειραματικές
Συνθήκες xΜετρήσεις)MANOVAμε επαναληπτικές μετρήσεις δεν έδειξε σημαντική αλλη-
λεπίδραση μεταξύ πειραματικών συνθηκών και μετρήσεων ούτε και σημαντικές διαφορές
μεταξύ των πειραματικών συνθηκών και μεταξύ των μετρήσεων. Παρατηρήθηκε όμως βελ-
τίωση της απόδοσης, όχι στατιστικά σημαντική, και των τριών συνθηκών στο χρόνο. Φαίνε-
ται ότι ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων δεν οδηγεί σε υψηλότερη βελτίωση σε σχέση με
τον καθορισμό γενικών στόχων, καθώς και ότι η διαφορετική συμμετοχή στον καθορισμό
στόχων δε διαφοροποιεί την απόδοση των αθλητών. Τα αποτελέσματα συζητιούνται με βάση
τη θεωρία των στόχων και τις σχετικές έρευνες στον αθλητισμό


ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.epfanh.gr/%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3%2024%202010/3.GYMNSEL_Layout%201.pdf


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728