Ψυχολογική Προετοιμασία στο Μπάσκετ: Οδηγός για Προπονητές & Αθλητές


Τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι προπονητές έχουν αρχίσει πια να κατανοούν ότι η σωστή και πλήρης προετοιμασία θα πρέπει να δίνει την ίδια αξία σε δύο διαφορετικούς παράγοντες: εκείνον της σωματικής και εκείνον της ψυχολογικής προετοιμασίας. 
Σήμερα είναι πλέον αποδεκτό ότι κάθε προπόνηση θα πρέπει να περιέχει εξάσκηση σε θέματα τεχνικής και τακτικής, στη φυσική προετοιμασία (φυσική κατάσταση), αλλά και στην ψυχολογική προετοιμασία. Όσο καλά και να προετοιμαστεί ο αθλητής στην τεχνική και στην τακτική του αθλήματός του, όσο καλά γυμνασμένος να είναι, αν δε φροντίσει και για την κατάλληλη ψυχολογική του προετοιμασία, έχει πολλές πιθανότητες να αποτύχει.
Σύμφωνα με τον «πατριάρχη» του αμερικάνικου μπάσκετ John Wooden, το μπάσκετ είναι παιχνίδι κυρίως νοητικό. Πόσο συχνά είναι τα παραδείγματα όπου αθλητές, όντως ικανοί και ταλαντούχοι, αποτυχαίνουν να έχουν καλή απόδοση στους αγώνες! Πόσο συχνά αθλητές και προπονητές αναρωτιούνται για τη διαφοροποίηση της απόδοσης μεταξύ προπονήσεων και αγώνων! 


Η σωστή ψυχολογική προετοιμασία, σε συνδυασμό με την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την προπόνηση της τεχνικής και της τακτικής του αθλήματος, αποτελεί το εφόδιο και την προϋπόθεση για την υψηλή απόδοση.


«Κά θε φο ρά ο ρα μα τι ζό μουν πού ή θε λα να βρε θώ, τι εί δους παί κτης ή θε λα να γί νω. Προ φα νώς προ σέγ γι ζα το κάθε τι με το στό χο κα τά νου. Ή ξε ρα πού α κρι βώς ή θε λα να πά ω και ε πι κέ ντρω να την προ σο χή μου για να φτά σω ε κεί».   Michael Jordan
«Νο μί ζω ό τι έ χω κα τα λά βει για ποιόν λό γο ο Malone έ χει γί νει έ νας τό σο κα λός ρι μπά ου ντερ. Εί ναι πο λύ σπου δαί ος, διό τι κα τα φέρ νει να εί ναι προ ση λω μέ νος συ νέ χεια στη μπά λα. Μπο ρεί να τον σπρώ ξεις, να τον κλω τσή σεις, να τον πα τή σεις, αλ λά δε μπο ρείς να ξε κολ λή­σεις τα μά τια του α πό τη μπά λα. Α πο τε λεί έ να ξε κά θα ρο πα ρά δειγ μα αυ το συ γκέ ντρω σης.»                                                      Dwight Jones
Η κα λα θό σφαι ρα α πο τε λεί έ να παι χνί δι ό που ο ψυ χο λο γι κός πα ρά γο ντας παίζει έ να ιδιαί τε ρο και κα θο ρι στι κό ρόλο στην α πό δο ση. Σύμ­φω να με τον «πα τριάρ χη» του α με ρι κά νι κου μπά σκετ John Wooden, το μπά σκετ εί ναι παι χνί δι κυ ρί ως νο η τι κό. Πό σο συ χνά εί ναι τα παραδείγ μα τα ό που α θλη τές, ό ντως ι κα νοί και τα λαντού χοι, απο τυ χαί νουν να έ χουν κα λή α πό δο ση στους α γώ νες! Πό σο συ χνά α θλη τές και προπονη τές α να ρω τιού νται για τη δια φο ρο ποί η ση της α πόδο σης με τα ξύ προ πο νή σε ων και α γώ νων!
Η σω στή ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α, σε συν δυα σμό με την κα τάλ λη λη φυ σι κή κατά σταση και την προ πό νη ση της τε χνι κής και της τα κτι­κής του α θλή ματος, α ποτελεί το ε φό διο και την πρου πό θε ση για την υ ψη λή α πό δο ση. Με την ε ξά σκη ση και την ε φαρ μο γή των κα τάλ­λη λων ψυχο λο γι κών τε χνι κών που α να φέ ρο νται πα ρα κά τω στο συ γκε κρι μέ νο βι βλί ο, οι κα λα θο σφαι ρι στές μπορούν:
• Να μά θουν να θέ τουν τους κα τάλ λη λους στό χους και να προ σπα θούν να τους επι τύ χουν.
• Να μά θουν να ε ξα σκού νται νο ε ρά.
• Να ε στιάζουν κα τάλ λη λα την προ σο χή και την αυ το συ γκέντρω σή τους στις διάφο ρες φά σεις του παι χνι διού.
• Να ε λέγ χουν με ε ποι κο δο μη τι κό τρό πο τις σκέ ψεις τους για να μά θουν να σκέφτο νται θε τι κά, αλ λά και να βελ τιώ νουν την α πό δοσή τους.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Tμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728